Salgs og leveringsbetingelser

Metalsliberiet KVALI SLIB Aps SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter eller serviceydelser fra Metalsliberiet KVALI SLIB Aps (efterfølgende kaldt KVALI SLIB) til enhver kunde. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for KVALI SLIB og Køber, med mindre andet er skriftligt aftalt. KVALI SLIB er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra disse Salgs- og Leverings- betingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem KVALI SLIB og Køber. KVALI SLIB er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selvom KVALI SLIB ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Tilbud:
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms og/eller andre afgifter. Tilbud fra KVALI SLIB skal accepteres skriftlig seneste 14 dage efter tilbuddet er afgivet, med mindre andet fremgår af tilbuddet. KVALI SLIB kan til enhver tid annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber her et uafklaret økonomisk mellemværende med KVALI SLIB.

Betaling:
Betaling er 8 dage netto kontant, med mindre andet er anført på fakturaen. Efter forfald debiteres renter med 2% pr. påbegyndt måned. Der vil ved udstedelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

Køber er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret eller modregning i betaling, medmindre KVALI SLIB skriftligt har godkendt dette.
KVALI SLIB forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede produkter i tilfælde af prisforhøjelser fra leverandører, materialeprisstigninger, ændring i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

Materialer som efter åbning og ved kontrol ikke findes egnet for slibning gen emballeres og returneres for Købes regning. Der faktureres 650 kr. for håndtering.

Emballage:
Alle oplyste priser er eksklusiv emballage. Emballage faktureres efter KVALI SLIBs til enhver tid gældende priser. Emballage tages ikke returneres.

Levering:
Alle varer leveres frit til vores lager og alle færdigbearbejde varer leveres Ex Works KVALI SLIB Brørup. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform, kan KVALI SLIB afsende produkterne til Køber på en af KVALI SLIB valgt transportform. Alle KVALI SLIBs omkostninger som følge heraf skal betales af køber eller faktureres direkte fra speditør. Transporten sker på købers risiko.

Varer som afhentes af fremmed speditør godkendes for transport ved afhentning og speditøren godkender emballeringen.

Leveringstiden er fastsat efter bedste skøn i forbindelse med indgåelse af aftalen. Udskydelse af leveringstiden med 8 dage betragtes stadig som rettidig levering. Hvorfor køber i den anledning ikke

kan fremsætte indsigelser om forsinkelse. Sælger forpligter sig dog til i sådanne tilfælde at underrette Køber herom uden ugrundet ophold.
Den aftalte bearbejdningstid er først gældende fra det tidspunkt, hvor KVALI SLIB modtager de specifikke emner fra Køber.

Mangler:
Det er Købers pligt at kontrollere varerne ved levering. Reklamation skal ske inden 8 dage fra varens modtagelse. Der ydes ikke erstatning for følger forårsaget af transport. Varer betragtes som godkendt hvis de anvendes i videre produktion. KVALI SLIB kan ikke gøres erstatningspligtig for omkostninger påført ved en videre bearbejdning / produktion af varerne. KVALI SLIB fraskriver sig et hvert ansvar for kundes indirekte tab ved fejl eller forsinkelse.

En evt. erstatning i forbindelse med fejl eller mangler, kan aldrig overstige det, for denne opgave, fakturerede beløb.

KVALI SLIB er ikke forpligtigede til at betale for fejl udbedret af Køber eller 3 part.

Indirekte tab:
KVALI SLIB er ikke ansvarlig overfor Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.

Force majeure:
KVALI SLIB er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som ligger uden for KVALI SLIB rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers
beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod KVALI SLIB.

Særlige vilkår vedr. langgods:
Der faktureres et opstartsgebyr på 650 kr. pr. dimension / pr. slibe type.
Alle mål under 1000 mm. længde, beregnes som 1000 mm. – med mindre andet er aftalt.
Hvor andet ikke er angivet eller aftalt, er der tale om industri slibning.

Ret til ændringer i prislisten forbeholdes, uden yderligere varsel.

Værneting og lovvalg:
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Horsens som aftalt værneting.